• Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định

  Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định

  Bài viết Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định trình bày về một bài toán co-NP - đầy đủ liên quan đến các tập rút gọn trên bảng quyết định. Chúng ta gọi A là tập tựa rút gọn trên bảng quyết định DS với tập thuộc tính C U {d} và d là thuộc tính quyết định nếu A chứa một tập rút...

   5 p thuviendanang 31/01/2020 185 1

 • Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

  Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

  Bài viết Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt trình bày một phương pháp tóm tắt đa văn bản dựa trên cách tiếp cận mô hình đồ thị. Trọng số của mỗi câu được thể hiện tại các nút của đồ thị và độ tương tự giữa các câu là trọng số các nhánh của đồ thị.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 197 1

 • Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Thuật toán mới về so khớp Ontology

  Bài viết Thuật toán mới về so khớp Ontology đề xuất thuật toán mới và một công cụ dựa trên thuật toán này để tìm sự tương đồng giữa các thực thể của các ontology đầu vào. Bài viết hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   12 p thuviendanang 31/01/2020 212 1

 • Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

  Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

  Bài viết Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền trình bày phương pháp biểu diễn đường viền của đối tượng trong ảnh nhị phân bằng vector số phức; phân tích một số tính chất của vector số phức để áp dụng cho bài toán nhận dạng; so sánh mẫu trên cơ sở đường viền; xây dựng lược đồ chung cho việc nhận dạng...

   9 p thuviendanang 31/01/2020 197 1

 • Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học

  Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học

  Bài viết Nhận dạng Payload độc với hướng tiếp cận tập mô hình máy học đề xuất một số giải pháp mới và hiệu quả để xây dựng tập mô hình máy học cho bài toán nhận dạng Payload độc. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   11 p thuviendanang 31/01/2020 181 1

 • Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

  Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

  Bài viết Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng giới thiệu về mất cân bằng dữ liệu, sự cần thiết của việc phân lớp dữ liệu; đề xuất một thuật toán mới gọi là thuật toán giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng (Random Border Undersampling).

   8 p thuviendanang 31/01/2020 195 1

 • Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng

  Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng

  Bài viết Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng đề xuất một phương pháp cho đặc tả ca sử dụng bằng một mô hình và hướng dẫn sinh tự động các ca kiểm thử tự động từ mô hình này. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p thuviendanang 31/01/2020 184 1

 • Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt

  Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt

  Bài viết Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre Scade sử dụng điều kiện kích hoạt tập trung nghiên cứu việc kiểm thử tự động cho các ứng dụng Lustre/SCADE. Bài viết đề xuất kỹ thuật sử dụng các điều kiện kích hoạt trên mạng lưới toán tử (operator network) để sinh ra các dữ liệu thử một cách tự động.

   12 p thuviendanang 31/01/2020 160 1

 • Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực

  Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực

  Mục đích của bài viết Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực đề xuất một phương pháp học tích cực để thu thập các nhãn cho các điểm dữ liệu nhằm làm tăng chất lượng của các thuật toán phân cụm nửa giám sát.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 98 1

 • Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm

  Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm

  Bài viết Tăng tốc độ định tuyến gói tin dựa trên cây đa tiền tố bằng phương pháp sử dụng bộ nhớ đệm phân tích và đánh giá hiệu quả định tuyến của cấu trúc dữ liệu cây đa tiền tố và đề xuất kỹ thuật nâng cao hiệu quả định tuyến dựa trên việc sử dụng bộ nhớ đệm.

   10 p thuviendanang 31/01/2020 169 1

 • Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

  Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

  Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây đề xuất thuật toán metaheuristic PSOi để tìm kiếm phương án lập lịch dựa trên phương pháp tối ưu bầy đàn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   8 p thuviendanang 31/01/2020 168 1

 • Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

  Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

  Bài viết Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng xây dựng mô hình mạng hỗn hợp mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 98 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số