Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi

Bài viết Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi nghiên cứu về công cụ mô phỏng GPSS và đưa ra quy trình, cách thức dùng công cụ GPSS để xây dựng mô phỏng toán học các bài toán mô phỏng hàng đợi. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.