Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền

Bài viết Phương pháp phân loại nhanh phương tiện giao thông dựa trên đường viền trình bày phương pháp biểu diễn đường viền của đối tượng trong ảnh nhị phân bằng vector số phức; phân tích một số tính chất của vector số phức để áp dụng cho bài toán nhận dạng; so sánh mẫu trên cơ sở đường viền; xây dựng lược đồ chung cho việc nhận dạng và phân loại đối tượng bằng phương pháp đường viền vector.