Tiếp cận mới về đối sánh Ontology

Bài viết Tiếp cận mới về đối sánh Ontology trình bày phương pháp tiếp cận mới Oars của chúng tôi, dựa trên các tập thô để đối sánh Ontology, nó đạt được mức độ chính xác cao trong các tình huống phát sinh các thực thể không rõ ràng, do những kết quả trái ngược nhau được tạo ra bởi các độ đo tương đồng khác nhau.