Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

Bài viết Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt trình bày một phương pháp tóm tắt đa văn bản dựa trên cách tiếp cận mô hình đồ thị. Trọng số của mỗi câu được thể hiện tại các nút của đồ thị và độ tương tự giữa các câu là trọng số các nhánh của đồ thị.