Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản

Bài viết Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản trình bày phương pháp sử dụng đặc trưng MFCC kết hợp với khai thác thông tin về tần số cơ bản (F0) của tiếng Việt để thực hiện nhận dạng phương ngữ tiếng Việt dựa trên mô hình GMM.