Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng

Bài viết Random Border Undersampling: Thuật toán mới giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng giới thiệu về mất cân bằng dữ liệu, sự cần thiết của việc phân lớp dữ liệu; đề xuất một thuật toán mới gọi là thuật toán giảm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng (Random Border Undersampling).