• Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay

  Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay

  Bài viết phác thảo sự biến đổi tâm thức tôn giáo của các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay; chỉ ra sự đa dạng và biến động của các thực hành tôn giáo trên cơ sở của sự biến mất dần “tâm thức rừng”, sự biến đổi của không gian sống và phương thức sinh kế, sự xâm nhập của các tôn giáo mới, cũng như chính sách bảo tồn văn...

   16 p thuviendanang 25/09/2019 38 0

 • Tư tưởng của V.I.Lênin về nhận thức và sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Tư tưởng của V.I.Lênin về nhận thức và sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại. Di sản của Người vô cùng phong phú; đặc biệt trong tư tưởng về nhận thức và quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội có nhiều điểm độc đáo, và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Theo tư tưởng của V.I.Lênin, nét đặc trưng của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là quá độ gián tiếp,...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 39 0

 • Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

  Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

  Nôi dung bài viết là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.

   6 p thuviendanang 25/09/2019 27 0

 • Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  Để xây dựng một xã hội lành mạnh, mỗi người dân, mỗi tổ chức xã hội, mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn gó phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

   6 p thuviendanang 25/09/2019 20 0

 • Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

  Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

  C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.Mác về sự bần cùng hóa...

   10 p thuviendanang 25/09/2019 32 0

 • Tính phổ biến và tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội

  Tính phổ biến và tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội

  Chủ nghĩa xã hội có ba đặc trưng phổ biến. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội phải có lực lượng sản xuất hiện đại. Thứ hai, chủ nghĩa xã hội phải có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Thứ ba, chủ nghĩa xã hội phải có sự thống trị chính trị của giai cấp công nhân hiện đại. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội, mỗi nước cần đặc thù hóa...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 37 0

 • Tư tưởng của Plato về thể chế dân chủ

  Tư tưởng của Plato về thể chế dân chủ

  Nội dung bài viết là nêu lên tư tưởng Plato là vị triết gia vĩ đại, có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển triết học, đặc biệt là triết học phương Tây. Tư tưởng của ông về dân chủ trong tác phẩm “Cộng hòa” có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và phát triển chính trị.

   7 p thuviendanang 25/09/2019 31 0

 • Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày tóm tắt những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, đưa ra những nhận thức mới về công bằng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

   13 p thuviendanang 25/09/2019 35 0

 • Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

  Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

  Mối quan hệ giữa các lợi ích nhóm với nhau, cũng như mối quan hệ giữa lợi ích nhóm với lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội có thể là phù hợp hoặc mâu thuẫn. Lợi ích nhóm hiện diện trong các chính sách của nhà nước; bởi vì nhiều chính sách của nhà nước là có lợi cho một số nhóm này nhưng lại bất lợi cho một số nhóm khác.

   8 p thuviendanang 25/09/2019 37 0

 • Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài viết phân tích “Nhân” của Nho giáo và “Nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo tác giả, trong Nho giáo Trung Quốc sơ kỳ, nhân được hiểu là yêu thương con người, là đạo làm người mà cốt lõi là trung - thứ, là một phẩm chất của người quân tử. Trong Nho giáo Việt Nam, ngoài những nội dung trên, nhân còn là yêu nước, thương dân; là...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 28 0

 • Tư tưởng tự do và sáng tạo của Nikolai berdyaev: Quan niệm và tiếp nhận

  Tư tưởng tự do và sáng tạo của Nikolai berdyaev: Quan niệm và tiếp nhận

  Bài viết phân tích tư tưởng tự do và sáng tạo của N.Berdyaev, nhà triết học người Nga. Theo tác giả bài viết, triết học của N.Berdyaev là một biến thể của triết học hiện sinh, với chủ đề cơ bản, xuyên suốt là cá nhân con người tự do và sáng tạo. N.Berdyaev luôn gắn những kiến giải về vấn đề này với Kyto giáo

   11 p thuviendanang 25/09/2019 35 0

 • Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

  Từ xa xưa người Việt Nam đã có nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa con người với giới tự nhiên. Điều đó thể hiện qua những triết lý được gửi gắm trong kho tàng tục ngữ. Bài viết phân tích các biểu hiện của triết lý dân gian về nguồn gốc tự nhiên của con người, về khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của con người, về sự...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số