• Ebook Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị: Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị: Phần 1

  "Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị" được biên soạn dựa trên các bản tham luận của các nhà nghiên cứu đưa vào kỷ yếu của Hội thảo “Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị” và tập trung vào 6 nhóm chủ đề chính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   411 p thuviendanang 23/07/2022 19 0

 • Ebook Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị: Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn - Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị" giới thiệu tới người đọc các bài viết về các chủ đề: Nguồn gốc, giá trị và công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; di sản tư liệu và công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị; công tác nghiên cứu, bảo tồn và phục chế cổ vật...

   405 p thuviendanang 23/07/2022 22 0

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere" giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 1 của tài liệu!

   96 p thuviendanang 23/07/2022 10 0

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2 giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 2 của tài liệu!

   536 p thuviendanang 23/07/2022 10 0

 • Ebook Văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam" trình bày những nội dung về: văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc anh em trên đất Việt Nam trước những thách thức và hội nhập; văn hóa tín ngưỡng của người Thái; người H'Mông với văn hóa tín ngưỡng truyền thống; văn hóa tín ngưỡng của đồng bào khu vực Tây...

   353 p thuviendanang 23/07/2022 16 0

 • Ebook Văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam" trình bày những nội dung về: văn hóa tín ngưỡng của người Hoa; văn hóa tín ngưỡng của người Khmer Nam bộ (Việt Nam); quá trình phức hợp giữa văn hóa tín ngưỡng truyền thống với hiện đại ở các dân tộc Việt Nam thời đổi mới; người Phù Nam...

   210 p thuviendanang 23/07/2022 10 0

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Thời gian, không gian linh thiêng của lễ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p thuviendanang 23/07/2022 11 0

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p thuviendanang 23/07/2022 10 0

 • Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 1

  Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 1

  Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 1 trình bày một số vấn đề liên quan đến đồ thờ; Tín ngưỡng dân dã cơ bản của người Việt; Tôn giáo cơ bản của người Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p thuviendanang 23/07/2022 10 0

 • Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 2

  Ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Đồ thờ trong di tích của người Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của người Việt; Đồ thờ nhân cách; Những đồ thờ phổ biến trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p thuviendanang 23/07/2022 11 0

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 1

  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1...

   111 p thuviendanang 23/07/2022 10 0

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân loại di sản văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Tư liệu hóa di sản văn hóa. Hi vọng cuốn sách có thể đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận các vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa...

   178 p thuviendanang 23/07/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số