• Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng

  Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng

  Mục tiêu sau đào tạo: Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khác hàng doanh nghiệp cho CBTD. CNTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình làm việc.

   83 p thuviendanang 18/11/2013 288 3

 • Bài giảng: KINH TẾ CÔNG CỘNG (Public Economics)

  Bài giảng: KINH TẾ CÔNG CỘNG (Public Economics)

  Trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế kinh tế, thành tựu tăng.kinh tế đối ngoại của một quốc gia là 1 bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ thuật công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn...

   87 p thuviendanang 18/11/2013 289 1

 • Kế toán quản trị

  Kế toán quản trị

  Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời...

   14 p thuviendanang 18/11/2013 319 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số