• Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; Một số vấn đề về công tác hành chính - văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng; Ý nghĩa sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xuyên suốt cách...

   111 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng lý luận chính trị ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận chính trị trong điều kiện mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ sở lý luận chính trị; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về lý luận chính trị hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các phương pháp nghiên cứu khoa học; thông tin, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học; lựa chọn thực hiện một đề tài khoa học; trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   73 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học luận; những vấn đề chung về khoa học, khoa học xã hội và nhân văn; hoạt động nghiên cứu khoa học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phần 2

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phần 2

  Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" được biên soạn nhằm giúp các cán bộ, công chức, đặc biệt là những cán bộ có liên quan trực tiếp đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   180 p thuviendanang 19/06/2023 7 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phần 1

  Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" tập hợp tương đối đầy đủ các bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà qua đó thể hiện tư tưởng của Người về vấn đề tiếp công dân, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ,...

   378 p thuviendanang 19/06/2023 9 0

 • Ebook Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Phần 1 - TS. Phạm Kiên Cường

  Ebook Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Phần 1 - TS. Phạm Kiên Cường

  Ebook Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về tổ chức phi chính phủ; tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p thuviendanang 28/04/2023 10 0

 • Ebook Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Phần 2 - TS. Phạm Kiên Cường

  Ebook Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Phần 2 - TS. Phạm Kiên Cường

  Tiếp nội dung phần 1, Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với tổ chức phi chính phủ; đối tượng, nhiệm vụ, nguyên tắc và nội dung của quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ; phương thức quản lý nhà nước đối với các tổ...

   45 p thuviendanang 28/04/2023 10 0

 • Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Sách chuyên khảo Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự cần thiết phải giới hạn quyền lực nhà nước; hiến pháp-phương thức quan trọng nhất của hạn chế quyền lực nhà nước; nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp-sự thể hiện tập trung lý thuyết về giới hạn quyền lực nhà nước; đảm...

   88 p thuviendanang 28/02/2023 10 0

 • Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Tiếp nội dung phần 1, Sách chuyên khảo Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quyền lực nhà nước giới hạn bằng việc phân chia, phân công, phân nhiệm, tự kiểm tra bên trong; chính phủ phải chịu trách nhiệm-tiêu điểm của hạn chế quyền lực nhà nước từ bên trong; những phương thức hạn chế quyền...

   186 p thuviendanang 28/02/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244964507vi