• Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

  Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

  Lịch sử các học thuyết chính trị thế giới là sự phản ánh sâu sắc nhất về sự phát triển của xã hội loài người. Được nhiều học giả nổi tiếng của Liên Bang Nga (cũ) tham gia biên soạn.

   596 p thuviendanang 18/11/2013 288 8

 • Ebook Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Ebook Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Ebook Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 gồm nội dung chương 1, 2 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, một số quan hệ chính trị quốc tế đương đại. Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới...

   145 p thuviendanang 07/07/2014 508 4

 • Ebook Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Ebook Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Ebook Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 gồm nội dung phần 3, 4 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế.

   154 p thuviendanang 07/07/2014 305 4

 • Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Gia Nùng

  Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Gia Nùng

  Cuốn sách "Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh" giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá đặc sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nhà kiến trúc sư của công cuộc cải cách văn hoá Việt Nam, góp phần xác lập thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc...

   133 p thuviendanang 31/07/2015 283 4

 • Ebook Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009) - NXB Lao động

  Ebook Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009) - NXB Lao động

  Ebook "Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009)" có nội dung gồm 3 phần: Phần 1 tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phần 2 những nội dung cơ bản của đại hội công đoàn Việt Nam từ Đại hội I đến Đại hội X, phần 3 những quy định mới nhất về tổ...

   853 p thuviendanang 07/07/2014 644 4

 • Ebook 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Khắc Mai

  Ebook 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Khắc Mai

  Sách "100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh" gồm 4 phần: Phần I - 100 câu nói, 6 phạm trù, phần II - Dân chủ - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh, phần III - Tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn, phần IV - Thế hệ mới và 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh. Tập sách này ra đời phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội...

   65 p thuviendanang 31/07/2015 289 4

 • Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi - TS. Đặng Nguyên Anh

  Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi - TS. Đặng Nguyên Anh

  Sách "Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi" được biên soạn nhằm mục đích làm rõ thực trạng di dân trong những năm 90 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung chủ yếu vào đánh giá tổng quan các chính sách di dân được chính phủ phê duyệt theo các loại hình di dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

   246 p thuviendanang 07/07/2014 266 4

 • Ebook Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 1 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Ebook Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 1 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Ebook Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Thời đại của những cách tân, nước Nga trước thềm thế kỷ XXI - các xuất phát điểm, những cơ sở nền tảng của chiến lược đột phá cách tân và các nội dung khác.

   360 p thuviendanang 07/07/2014 230 3

 • Ebook Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 2 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Ebook Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 2 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Ebook Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 2 gồm nội dung chương 7 đến chương 10 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày cải cách cách tân khu vực tiêu thụ, toàn cầu hóa các cách tân và chiến lược của Nga, các nguồn đầu tư và nguồn tiền trả dành cho đột phá cách tân và các nội dung khác.

   345 p thuviendanang 07/07/2014 284 3

 • Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Gia Nùng

  Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Gia Nùng

  Hơn 40 năm qua, Nguyễn Gia Nùng đã có tới hơn 100 bài viết về Bác được giới thiệu trên các sách, báo của trung ương và địa phương. Sách “Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh” với 46 bài viết là chọn lọc trong những bài viết đó. Cuốn sách giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá đặc sắc. Mời các bạn cùng tham khảo...

   137 p thuviendanang 31/07/2015 411 3

 • Hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Cộng đồng Châu Âu

  Hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Cộng đồng Châu Âu

  Tài liệu "Hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Cộng đồng Châu Âu" được biên soạn nhằm mục tiêu chính là làm rõ các khía cạnh của các luật tại Cộng đồng Châu Âu và cách áp dụng, cùng với những quy định thích hợp liên quan đến các hiệp định của WTO.

   310 p thuviendanang 07/07/2014 279 3

 • Ebook Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu: Phần 1 - PGS.TS Phạm Xuân Nam (chủ biên)

  Ebook Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu: Phần 1 - PGS.TS Phạm Xuân Nam (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan niệm về triết lý, triết lý phát triển; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát; triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p thuviendanang 13/01/2016 402 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số