Phương thức phòng biển đảo dưới thời các vua đầu triều Nguyễn - Bài học kinh nghiệm

Bài viết trình bày phương thức phòng thủ biển đảo Việt Nam dưới thời các vua đầu triều Nguyễn; bài học kinh nghiệm từ phòng thủ biển đảo Việt Nam dưới thời các vua đầu triều Nguyễn; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý về chủ quyền biển đảo; tăng cường sức mạnh toàn diện trong phòng thủ biển đảo.