Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam

TP Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế phát triển nhất của Hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam mà còn của cả hành lang kinh tế Đông – Tây nói chung (cùng với Kon Kaen của Thái Lan). Vì vậy, việc đánh giá vai trò của TP Đà Nẵng trong phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam (HLKTĐ-TVN) là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.