Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng bao gồm 3 chương nhằm trình bày về một số vấn đề về lý luận đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức, thực trạng công tác đào tạo công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng.