Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng nhằm hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến việc đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức đơn vị, phân tích và đánh giá công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, đề ra giải pháp đề hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.