Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng nhằm hệ thống các lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên, phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng.