Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ công tác thu - chi tại trung tâm đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ công tác thu - chi tại trung tâm đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng nhằm mục đích khảo sát thực trạng công tác KSNB các khoản thu chi tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên - ĐHĐN, phát hiện những vấn đề còn tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp thích hợp.