Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Công ty Cổ Phần Vinatex Đà Nẵng

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; phân tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trong thời gian tới.