Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng nhằm trình bày 3 chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chương 2 trình bày thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Chương 3 trình bày một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.