Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Giải pháp tạo sự gắn bó của nhân viên tại Công ty TNHH phần mềm FPT tại Đà Nẵng

Luận văn Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về lý thuyết sự gắn bó của nhân viên – Employee Engagement; nghiên cứu thực trạng sự gắn bó của nhân viên tại công ty TNHH phần mềm FPT tại Đà Nẵng. Qua đó đề tài gợi ý một số giải pháp nhằm giúp Công ty TNHH phần mềm FPT tại Đà Nẵng nâng cao mức độ gắn kết nguồn nhân lực quý giá này.