Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. trong giai đoạn hiện nay nhằm trình bày về cơ sở lý luận của việc phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.