Ebook Pháp luật cho mọi người - Tập 1: Báo cáo của Ủy ban Trao quyền pháp lý cho người nghèo (Phần 2)

Phần 2 của tài liệu Pháp luật cho mọi người - Tập 1: Báo cáo của Ủy ban Trao quyền pháp lý cho người nghèo có nội dung gồm 3 chương đề cập về việc trao quyền pháp lý là đường lối chính trị khôn ngoan và đường lối kinh tế hữu hiệu, nghị trình cho thay đổi, các chiến lược thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.