Ebook Pháp luật cho mọi người - Tập 1: Báo cáo của Ủy ban Trao quyền pháp lý cho người nghèo (Phần 1)

Pháp luật cho mọi người - Tập 1: Báo cáo của Ủy ban Trao quyền pháp lý cho người nghèo đề cập đến các vấn đề có ảnh hưởng to lớn đến tiềm năng và tiến bộ của nhân loại nhằm hướng tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Phần 1 của tài liệu gồm 2 chương bàn về pháp luật dành cho mọi người và bốn trụ cột của trao quyền pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.