Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 8 - NXB. Chính trị quốc gia

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập (tập 8) bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.