Ebook Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 3 - NXB. Chính trị quốc gia

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945. Những tác phẩm được viết trong thời gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.