Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

 Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không có nhiều tác phẩm lớn về đạo đức, nhưng qua những bài viết, bài nói và những việc làm cụ thể của Người đã thể hiện những quan điểm cơ bản, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nội dung và những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Cuốn sách "Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân" sẽ góp phần tìm hiểu, làm rõ thêm một trong những chuẩn mực cơ bản nhất trong nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được khái quát trong sáu chữ: "Trung với nước, hiếu với dân". Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.