Ebook Bóng trong bức tranh - Cái ác hay cái tiêu cực: Phần 2

Ebook Bóng trong bức tranh - Cái ác hay cái tiêu cực: Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dưới lịch sử triết học là địa lý học của thiên mệnh, về sự điều tiết thế giới, sự phản bác chính đáng, những lịch sử song song, phủ định làm động lực, cảnh tượng của cái ác, tràn ra khỏi bờ cái tiêu cực. Mời các bạn cùng tham khảo.