Ebook Bóng trong bức tranh - Cái ác hay cái tiêu cực: Phần 1

Ebook Bóng trong bức tranh - Cái ác hay cái tiêu cực: Phần 1 gồm có các nội dung: Chủ thể-quá trình, cứu rỗi-hiền minh; người nhị nguyên thiện ác và người khắc kỷ; sự tùy thuật cuộc sống; về sự quy giảm cái ác; về sự điều trần những cái ác; sự rụt rè của những thuyết biện thần; dưới lịch sử triết học. Mời các bạn tham khảo.