Giới thiệu về một số Đảng phái chính trị trên thế giới: Phần 1

Ebook Một số đảng chính trị trên thế giới: Phần 1 giới thiệu về một số đảng chính trị ở một số nước châu Á như: Đảng chính trị ở cộng hòa Ấn Độ, đảng chính trị ở Cộng hòa Indonexia, đảng chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đảng chính trị ở Liên bang Malaixia, đảng chính trị ở Nhật Bản, đảng chính trị ở CHND Trung Hoa, Đảng cộng sản Việt Nam, đảng chính trị ở Cộng hòa Xingapo.