Giáo trình Đại cương Lịch sử Việt Nam - Tập 3: Phần 2 - Lê Mậu Hãn (chủ biên)

Giáo trình Đại cương Lịch sử Việt Nam - Tập 3: Phần 2 trình bày lịch sử Việt Nam trong thời kì xây dựng miền Bắc và đấu tranh để thống nhất đất nước (1954 - 1975), Việt Nam xây dựng đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa (1975 2006).