Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 2

Ebook Tự kỷ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Phần 2 cung cấp cho người cho đọc các nội dung: Can thiệp, giáo dục và trị liệu cho trẻ tự kỉ, phối hợp với gia đình và các lực lượng trong việc can thiệp, giáo dục và trị liệu cho trẻ tự kỉ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.