Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 2

Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 2 gồm 2 vấn đề chính, đó là: Chung giường với xã hội đen: Cấu kết giữa lực lượng thực thi pháp luật với tội phạm có tổ chức; lan tràn cấu kết: nhà nước suy yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.