Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1 trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914), tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.