Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành - Trần Thị Minh Đức

Tài liệu "Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành" trình bày quan niệm về dạy thực hành kỹ năng tham vấn, dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn.