• Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập I: 1930-1954) - Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập I: 1930-1954) - Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập I: 1930-1954) - Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ; Vượt mọi khó khăn, Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định quyết tâm phục hồi, đẩy mạnh phong...

   158 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập I: 1930-1954) - Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập I: 1930-1954) - Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập I: 1930-1954) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ra đời, trưởng thành và lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám thành công (1930-1945); Đảng bộ thành phố khôi phục lực lượng, đón thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành...

   212 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập II: 1954-1975) - Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập II: 1954-1975) - Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập II: 1954-1975) - Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định khôi phục thực lực và xây dựng thế trận mới (8/1968-4/1970); Đẩy mạnh đấu tranh, củng cố thế và lực của cách mạng (5/1970-1/1973); Phát huy thắng lợi của Hiệp định Pari chủ động và tích...

   152 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập II: 1954-1975) - Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập II: 1954-1975) - Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (Tập II: 1954-1975) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi Mỹ - Diệm thi hành hiệp định Giơnevơ, đòi các quyền dân sinh, dân chủ bà giữ gìn lực lượng cách mạng (7/1954-1959); Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định...

   239 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; Một số vấn đề về công tác hành chính - văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng; Ý nghĩa sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xuyên suốt cách...

   111 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng lý luận chính trị ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận chính trị trong điều kiện mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ sở lý luận chính trị; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về lý luận chính trị hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Sinh lý học y khoa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Sinh lý tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh lý thận, sinh lý tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Sinh lý học y khoa" cung cấp cho người đọc các nội dung gồm 14 bài học thuộc các nội dung: Sinh lý tế bào, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và lập trình: Phần 2

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và lập trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và lập trình" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kết cấu vỏ, phần mềm phân tích phần tử hữu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và lập trình: Phần 1

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và lập trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp phần tử hữu hạn - Lý thuyết và lập trình" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bài toán phẳng, phân tích ứng suất 3 chiều, phân tích tấm chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang