Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ

Trong bài viết này, tác giả bàn luận một số ý kiến về việc đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thuật Dù kê nói riêng, nghệ thuật sân khấu Khmer Nam Bộ nói chung.