Tổng quan về đá quý, bán quý, đá mỹ nghệ, đá trang lát và tiềm năng của chúng ở khu vực Tây Nguyên

Nội dung chính của bài viết nói về việc xúc tiến mở ra mô hình sản xuất và chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ nguồn nguyên liệu phong phú săn có nhằm định hướng phát triển ngành nghề mới, tạo
công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các địa phương của Tây Nguyên là một yêu cầu bức thiết hiện nay.