Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ học trực tuyến của Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Hoạt động truyền thông marketing đối với dịch vụ học trực tuyến của Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing, nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông Marketing đối với dịch vụ trực tuyến của Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence; đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing đối với dịch vụ học trực tuyến tại đây.