Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin: Nghiên cứu các hệ thống file phân tán và ứng dụng

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin: Nghiên cứu các hệ thống file phân tán và ứng dụng nghiên cứu tổng quan về hệ thống file phân tán, các kỹ thuật xây dựng hệ thống file phân tán; xây dựng mô hình ứng dụng và thử nghiệm hệ thống file phân tán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; cài đặt thử nghiệm hệ thống file phân tán dựa trên DFS của MS Windows 2008 Server.