Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện kinh doanh dịch vụ mobile marketing tại Tổng công ty Viễn thông Viettel

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện kinh doanh dịch vụ mobile marketing tại Tổng công ty Viễn thông Viettel trình bày tổng quan về mobile marketing, hiện trạng dịch vụ mobile marketing của Tổng công ty viễn thông Viettel, giải pháp hoàn thiện kinh doanh dịch vụ mobile marketing tại Tổng công ty viễn thông Viettel.