Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin 2 bao gồm 3 chương. Chương 1 trình bày tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo có thu. Chương 2 trình bày thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương 3 trình bày các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.