Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2 nhằm trình bày về 3 chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2 trình bày thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2. Chương 3 trình bày những giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin 2.