Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum gồm 3 chương trình bày về: Tổng quan về nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum, định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum.