Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung bao gồm 3 chương. Chương 1 trình bày về cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên. Chương 2 trình bày thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung. Chương 3 trình bày một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.