Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần đường KON TUM

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần đường KON TUM nhằm hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạch định ngân sách doanh nghiệp, thực trạng công tác hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần đường KON TUM, đề ra giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần đường KON TUM.