Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp phòng vệ nguy cơ trên ứng dụng web

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp phòng vệ nguy cơ trên ứng dụng web nhằm nghiên cứu các nguy cơ khách quan cũng như chủ quan trên ứng dụng web. Qua đó xây dựng giải pháp phòng vệ nguy cơ, kiểm tra và khắc phục các nguy cơ.