Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra hiệu năng FTP server

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra hiệu năng FTP server gồm 3 chương trình bày về: tổng quan về giao thức FTP và kiểm thử phần mềm, phần mềm JMeter trong việc xác định phương pháp kiểm thử FTP Server.