Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử đột biến các câu lệnh SQL

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử đột biến các câu lệnh SQL được chia thành 3 chương như sau: chương 1 kiểm thử đột biến, chương 2 kiểm thử đột biến các câu truy vấn SQL, chương 3 xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử đột biến các câu lệnh truy vấn SQL.