Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng chương trình tích hợp xử lý chữ viết tắt, gõ tắt

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng chương trình tích hợp xử lý chữ viết tắt, gõ tắt nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu CVT với các giải pháp thu nhập, phân loại CVT theo lĩnh vực, chuyên ngành, xây dựng được một hệ thống quản lý, tra cứu CVT và gõ tắt trong soạn thảo văn bản và các ứng dụng khác.